In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart geeft een beeld van de bestemmingsplannen in uw buurt. De kaart wordt getoond bij inzoomen op gemeenteniveau. Voor detailinformatie zie Ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u naast bestemmingsplannen ook de structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.

Gezondheid
De inrichting van de woonomgeving is van invloed op de gezondheid van de inwoners. Zo kunnen maatregelen in de infrastructuur, parkeerbeleid, spreiding van voorzieningen, attractieve inrichting en functiemenging het wandelen en fietsen stimuleren.

Wat doet de overheid?
Wet ruimtelijke ordening
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008 vereenvoudigt de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Via de AMvB Ruimte garandeert de Rijksoverheid nationale belangen in bestemmingsplannen van gemeenten en structuurvisies (vroeger streekplan) van provincies. Zoals ruimte voor grote rivieren. De wet zorgt ook voor snellere besluitvorming. Lees meer in "ruimte".

Herkomst kaart en gegevens

Deze kaart is van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt maandelijks geactualiseerd.

Over de kaart

Deze kaart is van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor vragen over de kaart kunt u contact opnemen met het contactpunt van beheerPDOK@kadaster.nl.

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie.

Meer informatie over ruimtelijke plannen vindt u bij Ruimtelijkeplannen.nl.

Voor informatie over regels en verordeningen in relatie tot ruimtelijke plannen, zie bmro.nl

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.