Wat is het?

De doelstelling bij de toepassing van duurzame energie is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet etc.) wordt verminderd. Ook ontstaat er minder kernafval. De doelstelling van de Rijksoverheid is dat Nederland in 2020 14% duurzame opwek heeft. Vanaf 2050 streeft de Rijksoverheid naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening, waarbij de uitstoot van broeikasgassen 80 tot 95% minder moet zijn dan in 1990.

Er zijn verschillende manieren waarop energie duurzaam opgewekt of verkregen kan worden:

Aardwarmte

De warmte die van nature aanwezig is in de bodem kan worden ingezet voor ruimteverwarming of om elektriciteit op te wekken.

Afval

Er kan zowel elektriciteit als warmte worden opgewekt via het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties of door het verbranden van stortgas.

Biomassa

Onder Biomassa als duurzame energie wordt verstaan: het verbranden van plantaardig materiaal zoals snoeiafval of afvalhout uit de bouw of industrie, of het vergisten van plantaardig materiaal zoals mest, en de opwekking van elektriciteit uit het resulterende methaangas.

Water

  • Waterturbines in een sluis in een rivier.
  • Elektriciteitsopwekking door middel van de stroming door eb en vloed.
  • Blauwe energie: energie die kan worden gewonnen door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoetwater.
  • Warmtewinning uit rioolwater.

Windenergie

Elektriciteit die wordt opgewerkt met windturbines.

Zonne-energie

  • Elektriciteit uit zonlicht, opgewekt in fotovoltaïsche cellen (PV, zonnepanelen).
  • Warmte, opgevangen in zonnecollectoren (zonneboilers).

In de praktijk

Eind 2015 werd 5,8% van de opgewekte energie duurzaam opgewekt (bron: CBS).

De belangrijkste vormen van duurzame energie zijn momenteel Biomassa en Windenergie. Op het gebied van zonne-energie en aardwarmte is de afgelopen jaren een sterke groei geweest in het aandeel binnen het duurzame energieaanbod, maar de bijdrage op het geheel is nog zeer gering.