In het kort

In deze kaartlaag zijn denkbare locaties voor zonnepanelen in veldopstelling aangegeven. Het gaat hier om kleine terreinen (tussen 0,5 en 1,0 hectare), middelgrote terreinen (tussen 1,0 en 3,0 hectare) en grote terreinen (3,0 hectare en groter). Te zien zijn gras- en akkerlanden buiten de bebouwing, exclusief gebieden die tot Natura2000 behoren.

Voor iedere locatie is aangegeven wat het plaatsbare schaduwvrije zon-PV-vermogen is, uitgaande van schaduwvrije velden en 0,65 MWp vermogen per hectare grond.

Tevens is de verwachte jaarlijkse kWh-opbrengst aangeduid (900 kWh/kWp), evenals het aantal huishoudens dat van groene stroom kan worden voorzien met deze opbrengst (3.300 kWh/huishouden).

De selectie van locaties is expliciet niet gemaakt op basis van politieke voorkeuren of richtlijnen van gemeenten dan wel provincies, bijvoorbeeld met betrekking tot de (on)wenselijkheid van zonnevelden op landbouwgronden.

Toekomstige uitbreiding (1)

Gewerkt wordt aan een weergave van de kaartlaag met daarin relevante netdata verwerkt. Concreet gaat dit dan om de afstanden van denkbare locaties tot aan het middenspanningsnet of het dichtstbijzijnde onder-, regel- of schakelstation.

Toekomstige uitbreiding (2)

Tevens wordt gewerkt aan weergave van de kaartlaag met daarin zoninstralingsdata op de denkbare locaties voor zonnepanelen in veldopstelling. Hiermee wordt het schaduweffect van objecten op en rond het terrein inzichtelijk gemaakt.

Over de kaart

Zonnepanelen in veldopstelling zijn sinds enige jaren in opkomst in Nederland. Tot voor kort werden zonnepanelen in ons land alleen “achter de meter” van bestaande elektriciteitsaansluitingen geplaatst (lees: op een dak), omdat alleen dergelijke investering voldoende rendabel waren gezien de vermeden energiebelasting en de vermeden variabele transportkosten.

Sinds 2014 bestaan met de Regeling Verlaagd Tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling) en de al wat oudere SDE+ twee exploitatievarianten waarmee zonnepanelen “voor de meter” voldoende financieel rendement kunnen opleveren gedurende een 25-jarige exploitatie.

In de praktijk kan worden gedacht aan zonnepanelen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld verwerkt in geluidsschermen of als overkapping van parkeerterreinen), aan panelen op het water en tevens aan panelen in veldopstelling. De verdeling van ruimtelijke kansen voor de laatstgenoemde categorie is inzichtelijk gemaakt. Om te komen tot de selectie van (on)geschikte locaties, zijn onderstaande criteria gehanteerd.

1. Geschikte locaties voor zonnevelden zijn gras- dan wel akkerlanden. Gronden moeten de mogelijkheid bieden tot plaatsing van zonnepanelen in de vrije ruimte met voldoende zoninstraling.

2. Geschikte locaties voor zonnevelden zijn aaneengesloten terreinen met een oppervlakte van 0,5-1,0 hectare, (categorie: klein) 1,0-3,0 hectare (categorie: middelgroot) of > 3,0 hectare (categorie groot).

Zonnevelden kunnen ontwikkeld worden als de grond daar voldoende groot voor is. Afhankelijk van de omvang en het te plaatsen vermogen zijn bepaalde andere ruimtelijke factoren relevant (zie criteria 6 en 7).

3. Zonnevelden worden bij voorkeur niet gerealiseerd in gebieden met de status Natura-2000. Plaatsing van zonneparken in Natura-2000-gebieden is niet onmogelijk, maar minder kansrijk dan op andere locaties die nog resteren als potentieel areaal. Reden is opnieuw de kans op het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

4. Zonnevelden uit de categorie ‘middelgroot’ zijn kansrijker naarmate de afstand tot het dichtstbijzijnde 10-kV-middenspanningsnet klein is.

Zonnevelden op een ‘middelgroot’ areaal kunnen op het MS-net worden aangesloten. Bij een lange afstand tot dit net lopen de aansluitkosten fors op, wat rendabele exploitatie snel verhindert.

5. Zonnevelden uit de categorie ‘groot’ zijn kansrijker naarmate de afstand tot het dichtstbijzijnde onder-, regel- of schakelstation van de regionale netbeheerders klein is. Voor zonnevelden met een benodigde aansluitwaarde van 2 MVA of meer (> 3 hectare) is een verbinding met het meest nabijgelegen onder-, regel- of schakelstation noodzakelijk. Bij een lange afstand tot dergelijke stations lopen de aansluitkosten fors op, wat rendabele exploitatie snel verhindert.

Aan de locaties die in de kaart als kansrijk zijn betiteld, is een gekwantificeerde potentie gekoppeld (vermogen, kWh-opbrengst en aantal huishoudens). Uitgangspunten daarbij zijn een potentieel plaatsbaar vermogen van 0,65 MW zon-PV per hectare (zie de figuur hieronder), 900 kWh opbrengst per jaar per kWp geïnstalleerd vermogen en 3.300 kWh per jaar als verbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Greenspread. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.